sadsad x
asdasd
Müşteri Aydınlatma Metni

MAKROTEKNİK ELEKTRONİK VE BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ.

AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla, Muallimköy Yolu Cd. Baba Kuyusu Mevki No:40 Gebze/KOCAELİ adresinde mukim Makroteknik Elektronik ve Bilişim Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “Makroteknik” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak tarafımızca benimsenen ve uygulanacak olan usul ve esasları belirtmek amacıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz ile ilgili; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenmesi ilkeleri, kişisel veri işleme amaç ve şartları, kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışına aktarımı, kişisel verilerinizin imhası ve işlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınıza dair uygulama ve esaslar aşağıda sizlere bildirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Ad, soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, e-mail adresi, fatura ve/veya teslimat adresleri, cep telefonu numarası, sipariş bilgileri, talep bilgileri, internet sitesi kullanım bilgileri (kullanıcı adı, parola vb.), kredi kartı bilgileri, banka hesap/IBAN numarası bilgileri, çağrı merkezi ses kayıtları, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, gibi kişisel verileriniz, www.minicadde.com üzerinden sunulan hizmetlerimiz kapsamında siz müşterilerimizin işlemleri (üyelik formları, mesafeli satış sözleşmesi, talep ve başvurularınız, tercihe bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, Facebook, Google gibi üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri vb.) doğrultusunda toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 • Açık rızanız,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebepleri ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.

Belirtilen kişisel verileriniz;

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz, yalnızca yukarıda sayılı amaçlarla bağlantılı ve ölçülü olarak KVKK kapsamında gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınarak;

 • Ürün ve hizmet sağlanabilmesi adına iş ortaklarımıza, tedarikçilere, şirket faaliyetleri çerçevesinde hizmet alınan üçüncü kişilere,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Satın alım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kargo şirketlerine,
 • KVKK madde 9’daki şartları sağlamak kaydıyla yurt dışına,
 • Ödemeler amacıyla bankalara,
 • Başta Şirketimizin e-ticaret ve teknolojik altyapısını sağlayan tedarikçilerimize/iş ortaklarımıza programların ve sistemlerin kullanılabilmesi

amaçlarıyla aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

Yukarıda sayılı süreçler içerisinde elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz Şirketimizce özenle ve gizlilik içinde veri tabanlarımızda ve sistemlerimizde erişim yönetimi gibi teknik ve idari tedbirler alınarak ilgili mevzuatlarda bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar veya bu şekilde bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca işlenecek olup öngörülen sürelerin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve Şirket Politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

İlgili Kişi (Veri Sahibi) Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formu aracılığıyla yazılı olarak iletmeniz durumunda*, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararlarınızın giderilmesini talep etme.

 

*Yazılı başvuruların ne şekilde ve hangi kanallar ile tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki gibidir:

 • Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin Muallimköy Yolu Cd. Baba Kuyusu Mevki No:40 Gebze/KOCAELİ adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin Muallimköy Yolu Cd. Baba Kuyusu Mevki No:40 Gebze/KOCAELİ adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • E-mail yoluyla imzalı olarak başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, destek@minicadde.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.